Vedtægter

Klubbens vedtægter

§ 1 – Navn
Foreningens navn er Eggeslevmagle Skytte- Gymnastik- og Idræts Forening.
Foreningen er stiftet i 1867.
Foreningens hjemsted er Eggeslevmagle, Slagelse Kommune, Region Sjælland.

§ 2 – Formål
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3 – Tilslutning
Foreningen er tilsluttet DGI Vestsjælland, De Danske Skytteforeninger Vestsjælland (DDS Vestsjælland) og Danmarks Idrætsforbund.

§ 4 – Medlemmer
Stk. 1: Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
Som passive medlemmer kan optages enhver.
Stk. 2: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den 􀃒nder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende
generalforsamling.

§ 5 – Ledelse
Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 5 – 6 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2: Formanden vælges for 2 år på lige år. Alle øvrige vælges for 2 år med halvdelen hvert andet år.
Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 4: Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 15 år.
Stk. 5: Der vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og en revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

§ 6 – Aktiviteter
Stk. 1: Bestyrelsen skal godkende oprettelser og nedlæggelser af aktiviteter som fremlægges til godkendelse ved førstkommende generalforsamling.
Stk. 2: Bestyrelsen er repræsenteret med et medlem i hvert aktivitetsudvalg.
Stk. 3: Hver aktivitet ledes af et aktivitetsudvalg nedsat eller valgt i de enkelte aktiviteter og godkendt af bestyrelsen.
Stk. 4: Aktivitetsudvalget skal arbejde efter den til enhver tid gældende forretningsorden som er godkendt af bestyrelsen. Aktivitetsudvalget er ansvarlig
for at arbejde indenfor det af bestyrelsens godkendte budget.
Stk. 5: Et aktivitetsudvalg kan ikke sælge eller pantsætte større e􀃗ekter tilhørende foreningen.

§ 7 – Kontingent
Stk. 1: Medlemskontingentet: består af summen af to beløbsandele:
En beløbsandel der omfatter Driftskontingent.
En beløbsandel der omfatter Aktivitetskontingent.
Stk. 2: Driftskontingentet: dækker alene de budgetterede udgifter til foreningens drift under hovedkassen. Driftskontingentets størrelse fastlægges af
bestyrelsen efter generalforsamlingens godkendelse af budgettet for indeværende år.
Stk. 3: Aktivitetskontingentet: fastsættes af de enkelte aktivitetsudvalg for den pågældende aktivitet og kan kun fastsættes med én sats for hver hold
under aktiviteten.
Stk. 4: Medlemskontingentet kan kun opkræves som ét samlet beløb bestående af driftskontingentet og aktivitetskontingentet.
Stk. 5: Et passivt medlemskab kan erhverves ved betaling af et driftskontingent.

§ 8 – Forpligtelser
Stk. 1: Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for
hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Stk. 2: Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Stk. 3: Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 9 – Myndighed
Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af marts måned og indkaldes ved opslag på foreningens
område og ved annoncering i den eller de aviser, som bestyrelsen 􀃒nder det fornødent, med mindst 3 ugers varsel.
Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 14 dage før.
Stk. 3: Fremmødte medlemmer har stemmeret. For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal medlemmet have indbetalt sit kontingent så betids,
at dette er registreret på foreningens konto senest 31/12 – i året før. Dog gælder for de, der er under 15 år, at deres stemmeret sker ved fremmøde af
Forsiden
(http://www.eggeslevmaglesgif.dk/)
Foreningen
(http://www.eggeslevmaglesgif.dk/foreningen/)
(http://www.eggeslevmaglesgif.dk/)
forældre eller værge, med behørig dokumentation. Kun en stemme pr. person – forældre eller værge – selvom man har 􀃓ere børn eller selv er aktiv.
Stk. 4: På generalforsamlingen kræves ved ankesager over medlemsudelukkelse, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer, stemmer for udelukkelsen.
Der skal være skriftlig afstemning.
Stk. 5: På generalforsamlingen afgøres alle andre sager ved almindelig stemme􀃓ertal (􀃓ere end halvdelen). Skriftlig afstemning skal efter ønske foretages.
Stk. 6: Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 10 – Generalforsamlingen
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. A􀃓æggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forelæggelse af budget for indeværende år.
6. Valg: a) formand
b) bestyrelsesmedlemmer
c) suppleanter
d) revisorer
e) revisorsuppleant
7. Eventuelt

§ 11 – Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 􀃓ertallet af bestyrelsen 􀃒nder det fornødent, eller når mindst 25% af foreningens eller mindst
2/3 af et selvstændigt aktivitetsområdes aktive medlemmer over 15 år, stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær
generalforsamling.
Stk. 2: For medlemmer der er under 15 år sker det ved forældres eller værges skriftlige krav.

§ 12 – Tegningsret
Foreningens tegnes ved underskrift af formand eller kasserer. Ved dispositioner over 30.000 kr. kræves underskrift af formand og kasserer. Ved køb, salg
eller pantsætning af fast ejendom, indgåelse af driftsaftaler samt ved optagelse af lån, underskrives af den samlede bestyrelse.

§ 13 – Forretningsorden
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 14 – Bestyrelsen
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.
Bestyrelsen er forpligtiget til i henhold til ”Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.” af 1. juli 2005, at indhente de
omtalte attester.

§ 15 – Protokol
På bestyrelsesmøderne føres protokol, hvoraf det skal fremgå, hvad der er besluttet på møderne.

§ 16 – Æresmedlem
Som æresmedlem kan indstilles en person/personer som har udført et mangeårigt arbejde for Eggeslevmagle SG&IF eller på anden vis har ydet noget
helt specielt for foreningens ve og vel.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, hvilken eller hvilke personer, der kan/skal udnævnes som æresmedlem af foreningen og ved godkendelse
herved, bliver fritaget for enhver form for kontingentbetaling fremover.

§ 17 – Regnskabsår
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Regnskaberne skal til enhver tid være bogført og i en sådan orden, at uanmeldt revision kan 􀃒nde sted uden forsinkelse.

§ 18 – Opløsning
Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages
mellemrum stemmer herfor.
Stk. 2: Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af DDS Vestsjælland eller DGI Vestsjælland, skal den til disse a􀃓everer samtlige
herfra modtagne ejendele.
Stk. 3: Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Eggeslevmagle – og Skælskør sogne.

§ 19 – Våbenpåtegning
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at
tilbagekalde påtegningen over for et medlem der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt
tilladelse til et våben.

§ 20 – Vedtægtsændringer
Stk. 1: Ændring af disse vedtægter kan kun 􀃒ndes sted på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2: På generalforsamlingen kræves til ændring af disse vedtægter, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer, stemmer for forslaget. Der skal være
skriftlig afstemning
Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2001.
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006.
Redaktionelle ændringer og forslag fra generalforsamlingen den 15. marts 2006 endelig vedtaget på generalforsamlingen den 14. marts 2007.
Redaktionelle vedtægtsændringer vedtaget ved generalforsamlingen den 12. marts 2008.
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 2010.
Redaktionelle vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 2. marts 2011.
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 5. marts 2013
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 7. marts 2015
_____________________________________ ___________________________________
Steen Aakjær                    Hans Henrik Jørgense

            Formand                                Dirigent